EPEG
پروژه دروازه جدید انتقال ارتباطات ایران و اروپا
OWJ
فاز نخست ترانزیت ارتباطات عراق از طریق ایران